Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap op BS Klinkers

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) kent algemene bevoegdheden en bijzondere bevoegdheden toe aan de verschillende medezeggenschapsorganen.

Algemene bevoegdheden

De algemene bevoegdheden van de (G)MR bestaan uit drie rechten:

  • het recht op overleg;
  • het initiatiefrecht;
  • het recht op informatie.

Bijzondere bevoegdheden

De bijzondere bevoegdheden bestaan uit instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden. De instemmingsbevoegdheden en adviesbevoegdheden van de verschillende medezeggenschapsorganen volgens de Wms vindt u op de website www.infowms.nl.

Leden

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders.

Met name het initiatiefrecht is voor U als achterban interessant. Middels dit initiatiefrecht is de MR bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR mag over alle aangelegenheden voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is verplicht om binnen 3 maanden een schriftelijke met redenen omklede reactie te geven op het voorstel van de MR. Mocht U een goed idee hebben over wat wij als MR aan het bevoegd gezag kunnen voorleggen kunt U ons als volgt bereiken.

Stuur een email naar bsklinkersmr@xpectprimair.nl of spreek een van ons aan.

De oudergeleding bestaat op dit moment uit:

Miranda Huis in t Veld

Jelle Westen

Femke van Rooijen

De personeelsgeleding bestaat op dit moment uit: 

Wout Stevens(secretaris)

Emmie van Moorsel

Meggie Kivits

[hier komt binnenkort een foto van de MR]

Na iedere vergadering wordt er in de Klinkerlink een verslag opgenomen over wat er in de MR is besproken. Op deze wijze blijft u op de hoogte.

Sinds 1996 hebben de scholen van Xpect Primair een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zit van iedere school een ouder en een leerkracht. De GMR houdt zich bezig met alle school overstijgende zaken. Hierdoor is in de MR meer ruimte om zich bezig te houden met lokale schoolaangelegenheden.

De oudergeleding in de GMR bestaat op dit moment uit: 

Amal Elgabsourie