Medezeggenschapsraad

Voor iedere basisschool is bij de wet geregeld dat zij dient te beschikken over een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en leerkrachten. Deze MR voert overleg met de directie van de school en het  overkoepelende schoolbestuur. De zittingsduur in de MR is minimaal twee jaar. Roulerend treedt per keer steeds de helft van de leden af. De afgetreden leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De kandidaatstelling en verkiezingen vinden zo mogelijk in de eerste maand van het schooljaar plaats. In 1996 hebben de scholen van Xpect Primair een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Hierin zit uit de MR van iedere school een ouder en een leerkracht. De GMR houdt zich bezig met alle school overstijgende zaken. Hierdoor is in de MR meer ruimte om zich bezig te houden met lokale schoolaangelegenheden. De MR praat in feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk besluit hierover van het bestuur dient te worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan het bestuur. Naast het praten over allerlei zaken heeft de MR ook advies- en instemmingsrecht over diverse bestuursbesluiten. De MR heeft instemmings- of adviesrecht over onder andere: benoeming van personeel, het schoolplan, wijzigingen in de schoolorganisatie, rooster en lestijden.

Bij ons op school nemen de volgende personen zitting in de MR:

Oudergeleding:

Koen Verdonk

personeelsgeleding:

Kim van Oorschot

Joortje Joossen

Marijke van der Waal

 

Het e-mailadres van de medezeggenschapsraad is: MR.Klinkers@gmail.com

Na iedere vergadering wordt er in de klinkerlink een verslag opgenomen over wat er in de MR is besproken. Op deze wijze blijft u op de hoogte.